Create your own web pages in minutes...
Create your own web pages in minutes...
www.tr3.bpptrain.go.th Tel : Fax : 0 4531 1687
พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม
ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ฝ่ายสนับสนุนและปฏิบัติการ
ฝ่ายอำนวยการ
เด่นการฝึก รู้ลึกอาวุธดี มีอุดมการณ์ สนองงานพระราชดำริ             
หน่วยงานในสังกัด